Klagomål om hälsoskydds- eller miljöproblem

LÄS MER

Miljö- och byggförvaltningen handlägger klagomål enligt miljöbalken med syfte att undanröja olägenhet för människors hälsa eller skador på miljön. I miljöbalken definieras olägenhet som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan vara skadlig för hälsan och som inte är ringa eller helt tillfällig”.

Typ av klagomål som hanteras enligt miljöbalken
En anmälan om klagomål enligt miljöbalken kan handla om störningar i inomhusmiljön t.ex. buller/ljudstörning, lukt, mögel, låg temperatur, bristfällig ventilation etc. Det kan också handla om miljörelaterade störningar utomhus som t.ex. nedskräpning, läckage av miljöfarliga ämnen, eldning av sopor etc. Den störning eller det besvär som du upplever ska utgöra en miljö- eller hälsorisk.

Att tänka på innan du kontaktar oss
De handlingar som kommer in till oss eller som uppstår i ärendet är normalt sett offentliga och kan begäras ut av allmänheten. Tänk på att vi inte kan hjälpa till vid klagomål som handlar om exempelvis grannosämja, djur som far illa eller arbetsmiljöfrågor. Då ber vi dig istället kontakta andra myndigheter så som polisen, länsstyrelsens djurskyddsenhet eller Arbetsmiljöverket.

Fyll i efterfrågade uppgifterna så noga du kan när du lämnar ditt klagomål så underlättar det för oss när vi ska utreda ditt ärende. Om anmälan saknar viktiga uppgifter kommer den att skickas tillbaka för komplettering innan handläggning kan påbörjas.

Använd nedanstående e-tjänst för att lämna in ditt klagomål. Har du inte tillgång till dator kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen så skickar vi ut en blankett till dig att fylla i.

Vad händer sen?
När vi har tagit emot ditt klagomål skickar vi ett brev till den som klagomålet är riktat mot, med en kopia av din anmälan. Till brevet bifogas ett svarsbrev som ska fyllas i och skickas in till oss. Därefter gör vi en bedömning om redovisade åtgärder är tillräckliga, om vi behöver kompletterande uppgifter eller om vi behöver åka ut på en inspektion på plats.

Miljö- och byggnadsnämnden kan besluta om att orsaken till besvären ska utredas och åtgärdas av den som orsakar/ansvarar för förhållandena. Miljö- och byggnadsnämnden kan även besluta att ärendet lämnas utan åtgärd om störningen bedöms som ringa eller om kostnaden för eventuella åtgärder är orimliga i förhållande till nyttan. Under ärendets gång får du som lämnat klagomål återkoppling i ditt ärende när nya uppgifter inkommit eller beslut tagits.

Frågor om e-tjänsten

Miljöinspektör
miljo-bygg@ovanaker.se
0271-570 00 (vx)
www.ovanaker.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
miljo-bygg@ovanaker.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa