Klagomål om hälsoskydds- eller miljöproblem samt byggrelaterade problem

LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du anmäla en olägenhet eller ett klagomål enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen. För att vi ska kunna handlägga ditt ärende måste den störning/olägenhet som du upplever utgöra en risk för hälsan eller miljön. I miljöbalken definieras olägenhet som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan vara skadlig för hälsan och som inte är ringa eller helt tillfällig”. Enligt plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Typ av klagomål som hanteras
En anmälan om klagomål som miljö- och byggnämnden utreder kan handla om störningar i inomhusmiljön t.ex. buller/ljudstörning, lukt, mögel, låg temperatur, bristfällig ventilation etc. Det kan också handla om störningar utomhus som t.ex. nedskräpning, läckage av miljöfarliga ämnen, eldning av sopor, ovårdad tomt, förfallna byggnader, olovligt byggande etc.

Att tänka på innan du anmäler olägenhet
Om du har klagomål bör du i första hand kontakta den som orsakar störningen som då har möjlighet att förbättra situationen. De handlingar som kommer in till oss eller som uppstår i ärendet är normalt sett offentliga och kan begäras ut av allmänheten. Observera att du inte kan anmäla klagomål som handlar om tillfälliga störningar eller störningar som inte pågår i nuläget. För klagomål som rör grannosämja, djur som far illa eller arbetsmiljöfrågor ska du istället kontakta andra myndigheter så som polisen, länsstyrelsens djurskyddsenhet eller Arbetsmiljöverket.

Fyll i efterfrågade uppgifterna så noga du kan när du lämnar ditt klagomål så underlättar det för oss när vi ska utreda ditt ärende. Om anmälan saknar viktiga uppgifter kommer den att skickas tillbaka för komplettering innan handläggning kan påbörjas. Du kan välja att vara anonym men då kan du inte få någon återkoppling i ärendet. 

Vad händer sen?
När vi har tagit emot ditt klagomål skickar vi ett brev till den som klagomålet är riktat mot, med en kopia av din anmälan. Till brevet bifogas ett svarsbrev som ska fyllas i och skickas in till oss. Därefter gör vi en bedömning om redovisade åtgärder är tillräckliga, om vi behöver kompletterande uppgifter eller om vi behöver åka ut på en inspektion på plats.

Miljö- och byggnadsnämnden kan besluta om att orsaken till besvären ska utredas och åtgärdas av den som orsakar/ansvarar för förhållandena. Miljö- och byggnadsnämnden kan även besluta att ärendet lämnas utan åtgärd om störningen bedöms som ringa eller om kostnaden för eventuella åtgärder är orimliga i förhållande till nyttan. Under ärendets gång får du som lämnat klagomål återkoppling i ditt ärende när nya uppgifter inkommit eller beslut tagits.

Frågor om e-tjänsten

Miljöinspektör, bygginspektör
miljo-bygg@ovanaker.se
0271-570 00 (vx)
www.ovanaker.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommun@ovanaker.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa