Ansökan om befrielse från skyldighet att överlämna kommunalt avfall till kommunen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill ha befrielse från sophämtningen, måste du lämna in en ansökan till miljö- och byggförvaltningen.

 

Regler om befrielse från sophämtning och omhändertagande av eget avfall finns i Föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar - Ovanåkers kommun 2022-02-28.

I föreskriften går det bland annat att läsa:

Prövningsärenden {31-36 §§)

Befrielse från skyldigheten att överlämna kärlavfall under kommunalt ansvar till kommunen

34 § Befrielse från hämtning av kärlavfall kan sökas om fastigheten inte kommer att nyttjas alls under en sammanhängande tid av minst fyra månader för permanentbostäder och minst hela hämtningssäsongen för fritidshus.

Ansökan ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod eller före 15 april för fritidshus. Befrielse gäller i max fem år.

Befrielse från hämtning slam

35 § Befrielse från hämtning av slam kan sökas om fastigheten inte kommer att nyttjas alls under en sammanhängande tid av mer än ett år. Ansökan ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod. Befrielse gäller i max fem år.

Befrielse från avfallshantering

36 § Fastighetsinnehavare som kan påvisa att avfall inte uppstår eller själv kan ta hand om allt sitt avfall under kommunalt ansvar på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till Miljö- och byggnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.
Beslut gäller i max fem år.

 

Avgift

En avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa tas ut. En avgift för en timmes handläggning kommer att tas ut enligt beslut från kommunfullmäktige § 117/19.
Timavgift: 840 kr.


Ändrat renhållningsabonnemang

Begäran om ändrat renhållningsabonnemang ställs av fastighetsägaren till BORAB. Även i de fall där dispens beviljas kommer en grundavgift att tas ut för hantering av hushållens farliga avfall, elektronikavfall, grovavfall samt kasserade kyl- och frysmöbler inklusive administrativa kostnader och skatter.


Information

Dispens kan endast ges om det finns särskilda skäl samt att avfallet kan omhändertas på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön. Beslutet gäller i max fem år.
OBS! Dispens kan endast ges om det finns särskilda skäl. En avgift för handläggning av ärendet kommer att tas ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Information angående avgift hittar du i texten tidigare.

Frågor om e-tjänsten

Miljöinspektör
miljo-bygg@ovanaker.se
0271-570 00
www.ovanaker.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommun@ovanaker.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa