Ansökan om förhandsbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ett beslut om förhandsbesked innebär att miljö- och byggnämnden prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

Miljö- och byggnämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare skall kunna beviljas.

Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet upphör tillståndet att gälla.

OBS! Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov för den sökta åtgärden har beviljats. (Plan- och bygglagen 8 kap 34 §.)

Tänk på att…

En ansökan är förenad med kostnad så snart vi börjat arbeta med ärendet (Enligt Miljö- och byggnämndens taxa, antagen av kommunfullmäktige).

Tydliga och väl utförda handlingar underlättar vår handläggning och förkortar därmed handläggningstiden av ärendet.  

Att ett positivt förhandsbesked inte är ett bygglov, utan en bindande bekräftelse från miljö- och byggnämnden att bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen om ansökan görs inom två år från dagen för beslut.

Frågor om e-tjänsten

Fredrik Andersson
miljo-bygg@ovanaker.se
0271-570 42
www.ovanaker.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommun@ovanaker.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa