Anmälan för bygglovsbefriade åtgärder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan till miljö- och byggnämnden. Kontakta miljö- och byggnämnden om du är osäker på om behöver göra en anmälan. Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan du har gjort en anmälan och fått ett startbesked från miljö- och byggnämnden.

Du behöver anmäla följande, om det inte krävs bygglov:

 •  rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
 •  nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 •  ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
 •  installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
 •  installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
 •  ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad,
 •  underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
 •  nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk,
 •  uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på högst 30 m2, så kallat attefallshus,
 •  ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på högst 30 m2, så kallat attefallshus,
 •  tillbyggnad på högst 15 m2 av ett en- eller tvåbostadshus eller
 • bygga två takkupor på ett en- och tvåbostadshus som inte redan har takkupor, eller
 •  inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Att tänka på då du fyller i ansökan

 • Fyll i vad som blir nytt i ditt ärende, inte vad som redan finns
 • Ska du ansöka om flera ärenden, skapa ett nytt ärende i e-tjänsten för respektive ärende. Under förutsättningen att bygglovsärendena är på samma fastighet kan de hanteras i ett beslut, som innebär en lägre avgift
 • Ansökan om ny egen anläggning för vatten- och avlopp sker på separat blankett
 • Ju mer information om ditt ärende du som sökanden fyller i, ju större chans har du till en snabbare handläggning.
 • Påbörja aldrig din åtgärd innan du fått ett startbesked

 

Frågor om e-tjänsten

Fredrik Andersson
miljo-bygg@ovanaker.se
0271-570 42
www.ovanaker.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommun@ovanaker.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa