Orosanmälan barn och ungdom

LÄS MER

OBS! Denna e-tjänst är alltid öppen men kontrolleras endast under socialtjänstens ordinarie öppettider (helgfria vardagar 8.00-16.30). 

Om din anmälan gäller oro utanför öppettiderna och som inte kan vänta till nästa vardag kan du kontakta Socialjouren

Vid akuta nödsituationer när det är fara för livet ska du ringa telefonnummer 112.

 

För att socialtjänsten ska få information om barn som de kan behöva hjälpa rekommenderas alla som misstänker att ett barn far illa att anmäla det till socialtjänsten. Du behöver inte ha tydliga belägg för din oro utan det räcker med en misstanke om att ett barn kan fara illa.

 

Att anmäla som tjänsteperson

Myndigheter som bedriver verksamhet som berör barn, hälso-och sjukvård samt personal som jobbar inom dessa myndigheter är skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten om de misstänker att barn far illa. Personer med anmälningsskyldighet kan inte göra en anonym anmälan.

Du som har anmälningsskyldighet har möjlighet att på begäran få återkoppling om utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inletts, inte inletts eller redan pågår enligt 14 kap. 1b § SoL. OBS! Kom då ihåg att skriva att du vill ha återkoppling i din anmälan.

 

Att anmäla som privatperson

Privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialtjänsten. Som privatperson kan du välja om du vill vara anonym eller inte när du gör din anmälan. Om du vill vara anonym är det viktigt att du inte uppger namn och telefonnummer. Alla uppgifter du lämnar kan komma att lämnas ut till de personer som anmälan avser.

Det är viktigt att vi kan identifiera vem din anmälan avser och därför behöver du skriva in all information du har om det barn du är orolig för.

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du kontakta socialsekreterare via växeln 0271-57 000.

 

Vad händer efter en anmälan?

När en anmälan mottagits avgör socialtjänsten hur vi ska agera och om ärendet skall utredas vidare.

Vi informerar alltid vårdnadshavarna om anmälan. Oftast kallas vårdnadshavarna samt eventuellt barnet/den unge till ett samtal där man går igenom anmälan och efter detta bestäms om en utredning ska inledas eller inte. Om du som anmäler är privatperson har du inte möjlighet att få återkoppling gällande om din anmälan leder till att en utredning inleds eller inte. All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och  kan därför ej lämna ut uppgifter till obehöriga.  Om din oro kvarstår efter du gjort din anmälan bör du göra en ny anmälan.

 

Om e-tjänsten ej fungerar ring socialsekreterare via växeln 0271-57000 för att lämna din anmälan.