Radonmätningar - flerbostadshus

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare redovisa radonmätningar i flerbostadshus till miljö- och byggförvaltningen, för att visa att ni uppfyller ert ansvar när det gäller radonkontroll.

Du som är fastighetsägare av flerbostadshus uppmanas att redovisa utförda radonmätningar och vid behov göra nya mätningar i era bostadsfastigheter.

Fastighetsägare som hyr ut lägenheter ansvarar enligt miljöbalken för att inomhusmiljön i lägenheterna inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Detta innefattar bl.a. att mäta radonhalten samt att vid behov vidta åtgärder för att säkerställa att den inte överstiger referensnivån. Strålsäkerhetsmyndighetens referensnivå för radon i bostäder är 200 Bq/m3. Vid högre halter är radon en hälsorisk som behöver åtgärdas.
 

För att få fram ett tillförlitligt resultat ska mätningar göras i ett visst urval av bostäderna i enlighet med strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Innan ni gör urvalet behöver ni veta hur många bostäder som finns i varje huskropp och om någon av bostäderna ligger direkt på mark utan källare eller annat ventilerat utrymme under.

Följande bostäder ska mätas:

  • Alla med markkontakt, det vill säga bostäder som saknar källare eller annat ventilerat utrymme under.
  • Minst 20 procent av övriga bostäder i varje huskropp.

Sprid mätningarna och välj gärna minst en bostad på varje våningsplan. Det är också bra att mäta lägenheter som angränsar till hiss, ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten.

Beställ ett mätpaket med två mätdosor för varje bostad som ska mätas. Det kan vara bra att beställa några extra mätpaket och att mäta i fler bostäder än minimikravet eftersom det händer att boende tappar bort mätdosor under mätningen.
 

Miljö- och byggförvaltningen bedriver tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddsförordningen. Målet med miljö- och byggförvaltningens tillsyn är att alla flerbostadsfastigheter  i Ovanåkers kommun ska radonmätas och ha radonhalter under 200 Bq/m3. Vi kan på så sätt bland annat förebygga och minska risken för lungcancer. 

Tillsynsavgift

Miljö- och byggförvaltningens tillsyn finansieras genom avgifter som beslutas av kommunfullmäktige. Det innebär att ni kommer att debiteras för den tid vi arbetar med ert ärende. Tillsynsavgiften är för närvarande 840 kr per timme.

Frågor om e-tjänsten

Miljöinspektör
miljo-bygg@ovanaker.se
0271-57000
www.ovanaker.se/

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommun@ovanaker.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa