Förskola/fritidshem - inkomstuppgift

LÄS MER

Här registrerar du som vårdnadshavare ditt hushålls  inkomstuppgifter, via vår e-tjänst .

E-tjänsten kräver e-legitimation. Saknar du e-legitimation använder du pappersblanketten Inkomstuppgift barnomsorg.

Barnomsorgsavgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i familjen, antalet placerade barn samt även schematider när det gäller 3-5 åringar (allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller tre år).

Avgift betalas från den dag inskolningen börjar. Räkning skickas för innevarande månad och förfaller till betalning den sista i samma månad. Avgift betalas för 12 månader per år.
 

I de fall föräldrar har gemensam vårdnad och barnet bort växelvis hos föräldrarna och båda har behov av plats för barnet, ska var och en faktureras utifrån respektive hushåll. Fakturor skickas till båda föräldrarna, men fakturornas belopp tillsammans överstiger inte maxavgiften. Föräldern är skyldig att lämna inkomstuppgift för både sig själv och eventuell make/maka/sambo. Hur många timmar barnet har rätt till under respektive förälders vecka utgår från den biologiska förälderns behov, beroende på om föräldern är arbetslös, sjukskriven, föräldraledig, studerar eller förvärvsarbetar. Anmälan om delad faktura görs till barnomsorgshandläggaren, tel.0271-570 20 eller mail: veronica.blomberg@ovanaker.se

Frågor om e-tjänsten

Isabel Berggren
isabel.berggren@ovanaker.se
02171-570 20

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsförvaltningen
kommun@ovanaker.se