Förskola/fritidshem - ansökan om plats

LÄS MER

Här ansöker du som vårdnadshavare om förskole- och fritidshemsplats  på de kommunala förskolorna och fritidshemmen i Ovanåkers kommun för ditt barn, via vår e-tjänst .

E-tjänsten kräver e-legitimation. Saknar du e-legitimation använder du pappersblanketten Ansökan om kommunal förskole- eller fritidshemsplats.

För att du ska garanteras en plats behöver vi få din ansökan senast fyra månader innan den dag barnet ska börja. Men vi tar gärna emot den tidigare än så.

Vid placering tar vi hänsyn till ködatum, barnets ålder samt önskemål om plats. En jämn åldersfördelning eftersträvas i barngrupperna därför kanske inte önskemålen alltid kan tillgodoses.

Barn som erbjuds annan placering än den vårdnadshavaren i första hand önskat, kan på vårdnadshavarens begäran stå kvar i kön för omplacering till önskad verksamhet.

Om du som vårdnadshavare vill välja en enskild förskola till ditt barn, kontakta då Fria förskolan framtiden direkt för att ställa barnet i deras barnomsorgskö. Frågor som gäller anmälan, köförfarande m.m. besvaras av Fria förskolan Framtiden, Erika Thalén, tfn 0271-224 00, www.framtiden.be

 

Behöver du tillsyn för ditt barn på obekväm arbetstid gäller följande:

Ovanåkers kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid på Öjestugans
förskola för barn mellan 1-5 år. Med obekväm tid menar vi de tider då övriga
förskolor är stängda, tidig morgon mellan kl. 05:00 – 06:00 och sen kväll
mellan kl. 18:00 – 22:00.

Obekväm tid gäller enbart måndag – fredag under helgfri vardag. Det finns ingen möjlighet att få omsorg på helger, aftnar och röda dagar. Omsorg på obekväm tid är ingen lagstadgad rättighet utan prövas i varje enskilt fall.

Rätt att söka plats på obekväm tid

För att få plats måste ditt barn vara folkbokfört i Ovanåkers kommun.

Verksamheten är till för vårdnadshavare med ordinarie arbetstider förlagd till tidig morgon och/eller sen kväll. Arbetstidens förläggning ska styrkas med intyg/schema från arbetsgivaren. Barn- och utbildningsförvaltningen har rätt att vid behov kontrollera förhållandena hos arbetsgivaren.

Behovet ska vara regelbundet och återkommande, minst två tillfällen per månad. Vårdnadshavaren ska även ha provat möjligheten att ändra sina arbetstider. Vid bedömning tas även hänsyn till sammanboende som inte är vårdnadshavare.

Köregler för omsorg på obekväm tid

Ansökan görs på en särskild blankett (ansökan om barnomsorgsplats på obekväm arbetstid), där du även bekräftar att det inte är möjligt att anordna omsorgen på egen hand. Till ansökan bifogar du ett arbetsschema/intyg från din arbetsgivare som styrker dina behov.

Vi erbjuder plats i följande turordning:

  1. Syskonförtur: Syskon till barn som redan har en placering på obekväm arbetstid på förskolan går före i kön.
  2. Kötid: Barn som stått längst tid i kö erbjuds plats först.

Placering garanteras inte inom fyramånadersgränsen.

Frågor om e-tjänsten

Barn - och utbildningsförvaltningen
barnochutbildning@ovanaker.se
0271-570 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsförvaltningen
kommun@ovanaker.se