Studieförbundsbidrag

LÄS MER

Studieförbundsbidrag

 

Kommunens stöd till studieförbunden syftar att skapa förutsättningar för fri och frivillig bildningsverksamhet.

 

Även se till att ge förbunden möjlighet:

  • Att utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankring, i demokratiska former, arbeta med och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.
  • Att genom sin verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet
  • Att stärka folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete
  • Att ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete

Allmänna bestämmelser

Kommunalt bidrag kan beviljas till avdelning som får statliga bidrag via Folkbildningsrådet och som har haft verksamhet i Ovanåkers kommun.

Bidraget betalas ut per kalenderår.
Underlag för beräkning av bidrag är slutredovisning för senast avslutat verksamhetsår.
Kommunens anslag för bidrag till studieförbundens lokala organisationer fastställs årligen av kommunfullmäktige.

Beräkningsgrund

Beräkningsgrund för bidrag är antalet genomförda studiecirkeltimmar.

Kontroll

Bidragsmottagande organisation har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande på det sätt kommunen bestämmer.

Ansökan

Du kan fylla i ansökan direkt här i e-tjänsten och skicka den till oss senast 15 maj.

Till ansökan ska bifogas:

  • Ekonomisk redovisning
  • Verksamhets- och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår

För avdelning med verksamhet i flera kommuner ska handlingarna vara utformade så att verksamheten i Ovanåkers kommun klart kan utskiljas. Det gäller såväl för redovisning som för verksamhets- och ekonomisk berättelse. I redovisningen ska det tydligt framgå hur stort statligt bidrag studieförbundet fått för sin verksamhet i Ovanåkers kommun.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa