Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

LÄS MER

Att tänka på då du fyller i ansökan

 • Fyll i vad som blir nytt i ditt ärende, inte vad som redan finns.
 • Ska du ansöka om flera ärenden, skicka med en ansökningsblankett för varje enskilt ärende. Under förutsättningen att bygglovsärendena är på samma fastighet kan de hanteras i ett beslut, som innebär en lägre avgift.
 • Att fylla i beräknad start ger möjlighet till bättre service och handläggning av ditt ärende. Det finns inga garantier för att ditt ärende hinner bli klart till det datum du uppger.
 • Ansökan om ny egen anläggning för vatten- och avlopp samt anmälan om eldningsanläggning sker på separata blanketter med separata beslut.
 • Ju mer information om ditt ärende du som sökanden fyller i, ju större chans har du till en snabbare handläggning.
 • Glöm inte att skriva under ansökan!
   

Startbesked och slutbesked

 • Åtgärderna får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden har utfärdat ett startbesked.
 • Åtgärderna får inte tas i bruk förrän miljö- och byggnämnden har utfärdat ett slutbesked.
 • Om åtgärderna påbörjas före utfärdandet av ett startbesked eller om åtgärderna tas i bruk utan ett slutbesked ska miljö- och byggnämnden ta ut en betydande sanktionsavgift.


Kontrollplan/rivningsplan

Alla ärenden kräver en kontrollplan. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att kraven enligt gällande lagstiftning följs. För ärenden som kräver en kontrollansvarig ska den personen bistå byggherren vid upprättandet av en kontrollplan. I övriga ärenden ska byggherren (sökanden) upprätta en kontrollplan på egen hand. Se exempel på hur en kontrollplan/rivningsplan kan se ut på kommunens hemsida.


Certifierad kontrollansvarig

En certifieringsansvarig kan vara behövlig endast vid större, mer komplicerade ärenden. Miljö- och byggnämnden gör bedömningen om en kontrollansvarig krävs. Boverkets hemsida har ett användarvänligt register över alla certifierade kontrollansvariga i hela Sverige.


Handläggningstiden

Handläggningstiden för ditt ärende får vara högst 10 veckor efter att en komplett ansökan lämnats in till miljö- och byggnämnden. Vid särskilt utredningsbehov kan den tiden förlängas med ytterligare 10 veckor.


Grannhörande

Miljö- och byggnämnden hör alltid grannar om det krävs enligt plan- och bygglagen, för att på ett rättssäkert sätt veta vilka handlingar grannar har tagit del av.


Avgift

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift, fastställd av kommunfullmäktige, för handläggning av ditt ärende.


Bygglovets giltighetstid

Ett beviljat bygglov måste påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år.

Frågor om e-tjänsten

Mattias Bergström
mattias.bergstrom@ovanaker.se
027157037

Personuppgiftsansvarig

Mattias Bergström
mattias.bergstrom@ovanaker.se